מכלל המצוה הזאת למנות זקנים שיעמידו הקיבוץ וישוו אותנו ובכתב ולשון ותורה ומנהג, שאין אהבה אלא בדומים

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, א', עמ' 248-249. מנחת יהודה, כ"ט]:

"[…] שהמצוה שרוב התורה כלולה בה היא אהבת האחוה, שנהיה אוהבים לכל א' מישראל כנפשנו, ונהיה חסים איש על רעהו. ומכלל המצוה הזאת למנות זקנים שיעמידו הקיבוץ וישוו אותנו ובכתב ולשון ותורה ומנהג, שאין אהבה אלא בדומים ולא תהיה תורתנו ועבודת אלהינו מנהג ספרד אשכנז פולין צרפת איטליא וכדומה. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

אין ישראל נגאלין אלא בתשובה. ר"ל תשובה כללית שישובו ישראל לארץ הקדושה.

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 324-325. פתח כחודה של מחט]:

… התשובה הכללית הזאת ר"ל שישובו כל ישראל אל ה' אלהינו לארץ נחלת אבותינו. כי הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה[1]. וישראל בחוצה לארץ עובדי ע"ז בטהרה הם[2], שנא'[3]: ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם עץ ואבן, כמ"ש רש"י: משאתם עובדים לעובדיהם כאלו אתם עובדים להם.

התשובה הכללית הזאת ציוו עליה כל הנביאים כמ"ש רבינו הלכות תשובה פ' ז'[4]: כל הנביאים צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה. ר"ל תשובה כללית שישובו ישראל לארץ הקדושה. להמשיך לקרוא

אדרבא היה לו להשביע את ישראל שיעלו חומה, כיון שבעון זה נחרב הבית

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 595. מעודד ענוים]:

ולכן השביע את ישראל שלא יעלו חומה מן הגולה כולם יחד[1], וקשה אמרו בגמ' יומא פ' א'[2] וכן שה"ש רבה[3], פסוק אני חומה: אלו עלו ישראל חומה מן הגולה לא נחרב הבית. א"כ אדרבא היה לו להשביע את ישראל שיעלו חומה, כיון שבעון זה נחרב הבית. אבל במצרים כתיב[4]: וימררו את חייהם בעבודה קשה. ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, וידע אלהים. וישלח את משה עבדו[5], באותות ובמופתים וביד חזקה[6] להוציא את בני ישראל מארץ מצרים[7] אעפ"י כן וחמושים עלו בני ישראל[8], אחד מחמישה או מחמישים. והאינם רוצים לצאת מתו בשלשת ימי האפילה. להמשיך לקרוא

מוכרחים אנו לעשות לשון אחת לשון מדבר בארצנו הק'. ומן הראוי לתת מעלה ויתרון ללשוננו הק'.

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 610. מעודד ענוים]:

אנחנו מפוזרים בקצוי ארץ ונעשה אומתנו לשבעים אומות ולשוננו לשבעים לשונות אל כל מקום אשר נפוצו שמה.[1] ולכן מוכרחים אנו לעשות לשון אחת לשון מדבר בארצנו הק'. ומן הראוי לתת מעלה ויתרון ללשוננו הק'. להמשיך לקרוא

גואל הראשון נקרא מב"י כי הוא יאסוף את חרפתנו והוא יקבץ פזורנו ויעשה אותנו לגוי אחד בהרי ישראל, והוא ימנה עלינו זקנים משגיחים בעניני הקיבוץ.

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 644-645. רגלי מבשר]:

כל אשר בשם ישראל יכונה הוא חבר לחברת כל ישראל חברים. וכל הנכנס בבריתו של אברהם אבינו הוא חבר לחברת ישוב ארץ ישראל. כי בברית המילה נתן ה' לאברהם מתנת הארץ, ושם חברה הוא זולת להוציא את ישראל מעבטיט הפירוד, כי כל קהילה היא מלכות בפני עצמה, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא[1], וזה היה התעוררות מן החברה היקרה כי ישראל חברים ליחד קהילות ישראל אגודה אחת.

א"ר יהושע בן לוי[2]: אמר הקב"ה לישראל אתם גרמתם להחריב את ביתי ולהגלות את בני, שאלו לשלום ירושלים ואני מוחל לכם להמשיך לקרוא

ישוב הארץ הוא בית החולים הגדול הכולל, והוא יעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואי בית ישראל

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 675-677. מנחם ציון]:

ישוב הארץ הוא בית החולים הגדול הכולל, והוא יעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואי בית ישראל, חולי אהבת ה' ואהבת התורה ואהבת האחוה ואהבת ארץ קברת אבותינו, כמ"ש[1]: אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני, ישוב הארץ ירפא את חולי הרוח עועים ותעתועים להמשיך לקרוא

ולא יזכרו עוד בשמם. ספרדים אשכנזים כי אם בשם ישראל יכנו למען יתנהגו באהבה ואחוה כנימוס הקבוץ

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 719. בנין ירושלים]:

כתיב[1]: כי הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה וגומר. ועוד כתיב[2]: ועתה כה אמר ה' בוראך יעקב ויצריך ישראל וגומר.

כל ישראל חייבים להיות שותפים להקב"ה בבריאה החדשה ולומר: ויכלו השמים והארץ[3], וכל בניך למודי ה'[4] חייבים להיות שותפים בבריאת ירושלם ובבריאת יעקב וישראל. הבריאה החדשה היא ויכלו, שיהיו ישראל בכוללות באגודה אחת בלב אחד, גוי אחד בארץ ובשם ישראל יכנו להמשיך לקרוא