כל הקיצין כלו ואין הדבר תלוי אלא בתשובה […] תשובה כללית ר"ל שישובו כל ישראל לארץ נחלת אבותינו.

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 384. ספר חיים]:

אמרו רז"ל[1]: כל הקיצין כלו ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. ואמרתי, כי שתי תשובות הן תשובה פרטית ותשובה כללית, תשובה פרטית ר"ל שישובו איש מדרכו הרעה. ותשובה כללית ר"ל שישובו כל ישראל לארץ נחלת אבותינו.


[1] סנהדרין, צ"ז, ב'

מודעות פרסומת

הגאולה תלויה בתשובה כללית דהיינו תשובה לארץ

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 469, ספר חיים]:

[…] הגאולה תלויה בתשובה כללית דהיינו תשובה לארץ. ומדת הדין דהיינו מלכות שלמעלה לא תחפץ עד שיביאנה המלך חדריו[1]. והקב"ה נשבע שלא יבא בירושלים של מעלה עד שיבאו ישראל בעיר שחוברה לה יחדיו ירושלים של מטה[2] ומלכותו לא תגלה ולא תראה עלינו עד שישובו ישראל לארץ. להמשיך לקרוא

כל הקיצין כלו ואין הדבר תלוי אלא בתשובה כללית שישובו ישראל לארץ. ואם לא יש פרנסה איך ישובו ישראל לארץ

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 518-519. ספר חיים]:

אמרו רז"ל[1] גדולה פרנסה יותר מן הגאולה, שהגאולה ע"י מלאך, שנא'[2]: וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים, ופרנסה ע"י הקב"ה, שנא'[3]: פותח את ידך ומשיע לכל חי רצון. ר"ל גדולה פרנסה יותר מן הגאולה, שאם לא יש פרנסה לא יש גאולה. מפני שכל הקיצין כלו[4] ואין הדבר תלוי אלא בתשובה כללית שישובו ישראל לארץ. ואם לא יש פרנסה איך ישובו ישראל לארץ להמשיך לקרוא

המצוה הראשונה לעולי גולה היא עבודת האדמה

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 644. רגלי מבשר]:

החברה הק' חברת ישוב א"י, עינם וליבם אל ההתחלה כי המצוה הראשונה לעולי גולה היא עבודת האדמה, כמ"ש ויקרא רבה פ' כ"ה[1]: אחרי ה' אלהיכם תלכו[2] וכו' מתחילת ברייתו של עולם לא נתעסק הקב"ה אלא במטע תחילה להמשיך לקרוא

גואל הראשון נקרא מב"י כי הוא יאסוף את חרפתנו והוא יקבץ פזורנו ויעשה אותנו לגוי אחד בהרי ישראל, והוא ימנה עלינו זקנים משגיחים בעניני הקיבוץ.

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 644-645. רגלי מבשר]:

כל אשר בשם ישראל יכונה הוא חבר לחברת כל ישראל חברים. וכל הנכנס בבריתו של אברהם אבינו הוא חבר לחברת ישוב ארץ ישראל. כי בברית המילה נתן ה' לאברהם מתנת הארץ, ושם חברה הוא זולת להוציא את ישראל מעבטיט הפירוד, כי כל קהילה היא מלכות בפני עצמה, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא[1], וזה היה התעוררות מן החברה היקרה כי ישראל חברים ליחד קהילות ישראל אגודה אחת.

א"ר יהושע בן לוי[2]: אמר הקב"ה לישראל אתם גרמתם להחריב את ביתי ולהגלות את בני, שאלו לשלום ירושלים ואני מוחל לכם להמשיך לקרוא

החברה הק' עליה לישב את הארץ בדרך כל הארץ, בדרך סחורה בשטרי אמונה (אקצייען). ובנו בתים ונטעו כרמים ויתקנו הדרכים ויעשו אניות ואמניות

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 654-655. שיבת ציון]:

אמר ר' חייא: כך היא גאולתן של ישראל בתחילה קמעה קמעה (מעט מעט) כל מה שהיא רבה והולכת, שנאמר[1]: כי אשב בחושך ה' אור לי, ואתם[2] תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. וכן כתיב[3]: ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון. ר"ל לעשות התחלה טובה כל עיר ועיר ישלחו איש אחד לישב את הארץ, ואחד מעיר מזכה את כל העיר[4], שיזכו עמו להעלותו אל הארץ ואח"כ שנים ממשפחה, וכל מה שהיא רבה והולכת עד שאביא אתכם ציון.

התחלת הישוב הוא עבודת האדמה להמשיך לקרוא

ישוב הארץ הוא בית החולים הגדול הכולל, והוא יעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואי בית ישראל

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 675-677. מנחם ציון]:

ישוב הארץ הוא בית החולים הגדול הכולל, והוא יעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואי בית ישראל, חולי אהבת ה' ואהבת התורה ואהבת האחוה ואהבת ארץ קברת אבותינו, כמ"ש[1]: אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני, ישוב הארץ ירפא את חולי הרוח עועים ותעתועים להמשיך לקרוא