החברה הק' עליה לישב את הארץ בדרך כל הארץ, בדרך סחורה בשטרי אמונה (אקצייען). ובנו בתים ונטעו כרמים ויתקנו הדרכים ויעשו אניות ואמניות

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 654-655. שיבת ציון]:

אמר ר' חייא: כך היא גאולתן של ישראל בתחילה קמעה קמעה (מעט מעט) כל מה שהיא רבה והולכת, שנאמר[1]: כי אשב בחושך ה' אור לי, ואתם[2] תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. וכן כתיב[3]: ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון. ר"ל לעשות התחלה טובה כל עיר ועיר ישלחו איש אחד לישב את הארץ, ואחד מעיר מזכה את כל העיר[4], שיזכו עמו להעלותו אל הארץ ואח"כ שנים ממשפחה, וכל מה שהיא רבה והולכת עד שאביא אתכם ציון.

התחלת הישוב הוא עבודת האדמה להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

ובעוה"ר נתפרדה אגודת ישראל לשני גוים חדשים גם ישנים, אוהבי החירות ושונאי החירות, אוהבי החדשות ושונאי החדשות

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 663-665. שיבת ציון]:

[…] ובאותו הפעם התעוררו כמה אנשים ואדוננו השר משה מונטיפיורי בראשם, לעשות ישוב בארץ ישראל לעבוד את האדמה ולעשות בתי מלאכות לפרנסת העניים עולי גולה, וקמו נגדם הצדיקים וגבאי ונשיאי ארץ ישראל ועכבו על ידם, טעמם ונמוקם לא הגיע אלינו, וחלילה לנו לחשוב עליהם תועה כי מפורסמים המה בחכמה, וראשית חכמתם יראת ה'[1], אבל יש להתרעם עליהם כי לא נתנו אל לבם לאמר אולי אצבע אלהים הוא[2] לקיים הבטחתו: ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבא. להמשיך לקרוא