אין ישראל נגאלין אלא בתשובה. ר"ל תשובה כללית שישובו ישראל לארץ הקדושה.

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 324-325. פתח כחודה של מחט]:

… התשובה הכללית הזאת ר"ל שישובו כל ישראל אל ה' אלהינו לארץ נחלת אבותינו. כי הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה[1]. וישראל בחוצה לארץ עובדי ע"ז בטהרה הם[2], שנא'[3]: ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם עץ ואבן, כמ"ש רש"י: משאתם עובדים לעובדיהם כאלו אתם עובדים להם.

התשובה הכללית הזאת ציוו עליה כל הנביאים כמ"ש רבינו הלכות תשובה פ' ז'[4]: כל הנביאים צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה. ר"ל תשובה כללית שישובו ישראל לארץ הקדושה. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

התשובה הכללית היא לפי הוראתו הראשונה שנשוב אל הארץ אשר יצאנו משם, כי היא בית חיינו.

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 326. פתח כחודה של מחט]:

ואף כי הנבואה הזאת נאמרה על גולי בבל כמו שפי' המבאר[1], יש בה גם על הגלות הזה כמ"ש רש"י[2]: סורו סורו צאו משם צאו מתוכה: מתוך הגלות, כל כל הנחמות האלו האחרונות אינן אלא על גלות האחרון, ע"ש. ועד כמ"ש המבאר, כי גם בימי עזרא הגיעה עת דודים לכנס נידחי ישראל, ומפני שלא שבו כולם לא היתה גאולתם שלימה להמשיך לקרוא

וזאת תהיה תשובתנו אליו ית'. לחבב את ארצו אשר מאסו אבותינו בה

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 345-346. פתח כחודה של מחט]:

ולכן כשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם.[1] לפי דרכי נ"ל לבאר הפשע והחטאת הזה כי [א]נחנו פשענו ומרינו[2] בענין המרגלים שהוציאו דבה על הארץ הטובה. ויבכו העם בלילה ההוא[3] ואמרו רז"ל[4]: ליל תשעה באב היה, ונקבע אותו היום מוכן לפורענות לבכות על חרבן פעמים. ויחס את הפשע הזה לעם, כמ"ש ויבכו העם. ועד חטאנו ליי כאשר נהרג גדליה בן אחיקם, כמ"ש[5]: ויגשו כל שרי החילים ויאמרו אל ירמיהו הנביא תפל נא תחינתנו לפניך והתפלל בעדנו אל יי אלהיך וגו' ויאמר אליהם כה אמר ה' אלהי ישראל אם שוב תשבו בארץ הזאת ובניתי אתכם ולא אהרוס ונטעתי אתכם ולא אתוש כי נחמתי על הרעה אשר עשיתי לכם. להמשיך לקרוא