כל הקיצין כלו ואין הדבר תלוי אלא בתשובה […] תשובה כללית ר"ל שישובו כל ישראל לארץ נחלת אבותינו.

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 384. ספר חיים]:

אמרו רז"ל[1]: כל הקיצין כלו ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. ואמרתי, כי שתי תשובות הן תשובה פרטית ותשובה כללית, תשובה פרטית ר"ל שישובו איש מדרכו הרעה. ותשובה כללית ר"ל שישובו כל ישראל לארץ נחלת אבותינו.


[1] סנהדרין, צ"ז, ב'

מודעות פרסומת

הגאולה תלויה בתשובה כללית דהיינו תשובה לארץ

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 469, ספר חיים]:

[…] הגאולה תלויה בתשובה כללית דהיינו תשובה לארץ. ומדת הדין דהיינו מלכות שלמעלה לא תחפץ עד שיביאנה המלך חדריו[1]. והקב"ה נשבע שלא יבא בירושלים של מעלה עד שיבאו ישראל בעיר שחוברה לה יחדיו ירושלים של מטה[2] ומלכותו לא תגלה ולא תראה עלינו עד שישובו ישראל לארץ. להמשיך לקרוא

אין ישראל אלא בארץ, ואין ה' אלהינו אלא בארץ, ואין ה' אחד אלא בארץ, ואין כובד מלכותו אלא בארץ

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 517. ספר חיים]:

[…] חדשים זה מקרוב באו[1], החפצים בהשחתת עולם, המסיתים הנבערים הסובבים בערים ובמדינות להסית ולהדיח הצודים נפשות נקיים ברצי כסף[2]. כי לפי דעתם החפשית והמשולחת הם עושים נחת רוח לאדוני הארץ כי ידיחו את ישראל מעל ה', והם עושים בנפשם שקר[3] כי אצל מלכי הארץ הוא משוקץ ומתועב הממיר דתו, ואינו נאמן למלכו האינו נאמן לאלוהו.

בני אמי נחרו בי ניחר גרונם דבטלו ק"ש, מתרעם הכתוב על רבותינו הק' היראים והשלמים אשר אמרנו בצלם נחיה להמשיך לקרוא

כל הקיצין כלו ואין הדבר תלוי אלא בתשובה כללית שישובו ישראל לארץ. ואם לא יש פרנסה איך ישובו ישראל לארץ

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 518-519. ספר חיים]:

אמרו רז"ל[1] גדולה פרנסה יותר מן הגאולה, שהגאולה ע"י מלאך, שנא'[2]: וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים, ופרנסה ע"י הקב"ה, שנא'[3]: פותח את ידך ומשיע לכל חי רצון. ר"ל גדולה פרנסה יותר מן הגאולה, שאם לא יש פרנסה לא יש גאולה. מפני שכל הקיצין כלו[4] ואין הדבר תלוי אלא בתשובה כללית שישובו ישראל לארץ. ואם לא יש פרנסה איך ישובו ישראל לארץ להמשיך לקרוא