ולא יזכרו עוד בשמם. ספרדים אשכנזים כי אם בשם ישראל יכנו למען יתנהגו באהבה ואחוה כנימוס הקבוץ

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 719. בנין ירושלים]:

כתיב[1]: כי הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה וגומר. ועוד כתיב[2]: ועתה כה אמר ה' בוראך יעקב ויצריך ישראל וגומר.

כל ישראל חייבים להיות שותפים להקב"ה בבריאה החדשה ולומר: ויכלו השמים והארץ[3], וכל בניך למודי ה'[4] חייבים להיות שותפים בבריאת ירושלם ובבריאת יעקב וישראל. הבריאה החדשה היא ויכלו, שיהיו ישראל בכוללות באגודה אחת בלב אחד, גוי אחד בארץ ובשם ישראל יכנו להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת