הרב אלקלעי

ישוב הארץ הוא בית החולים הגדול הכולל, והוא יעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואי בית ישראל, חולי אהבת ה' ואהבת התורה ואהבת האחוה ואהבת ארץ קברת אבותינו

כך כתב הרב אלקלעי בחיבורו "מנחם ציון". בדומה  לראשי הציונות אחריו, גם הרב אלקלעי ראה בתפישתו קריאה והצעת דרך לפיתרון בעיות העם היהודי, ולא פחות מכך, לתיקון חולייו ולתיקון העולם. הוא ראה גם את קשיי הגלות: בעיקר את הפיזור של העם היהודי, התפלגותו הפנימית והופעת הרפורמה והטמיעה בחברה שמסביבו במקביל למגמות הסתגרות והתבדלות. הוא ביקר הן את התפישה המשכילית והרפורמית, שהתייאשו מרעיון שיבת העם לארצו וחותרות להשתלבותם של היהודים כפרטים בחברה לא יהודית, והן את התפישה האורתודוכסית, שהתייאשה מאפשרות שיפור המצב, והיא שוללת את אפשרויות ההתפתחות ותולה את יהבה ברעיון של גאולה כהרף עין, אותו הוא שולל בתוקף. הרב אלקלעי הבחין בין שני מהלכים של עשיית תשובה, ושני שלבים של גאולה. התשובה הראשונה, הפרטית, היא תיקון המעשים שכל אדם מחוייב בו בפני עצמו. התשובה השניה, הכללית, שבה תלויה הגאולה, היא שיבתו של עם ישראל לארצו. את מהלך הגאולה הזה לא יוביל משיח בן-דוד, אלא ביאת המשיח תלויה בביצוע מהלך הגאולה הראשונה, הארצית, בהובלת משיח בן-יוסף. משיח בן יוסף הוא מנהיג אנושי, שימונה ע"י אסיפה לאומית נבחרת. ראשי אספה זו יפנו אל מלכי אומות העולם, ובפרט אל הסולטן העות'מני, בבקשה להיתר ליישב את ארץ ישראל, מהלך ארצי אותו תוביל החברה בצורה מתוכננת באמצעות פעולה כחברת מניות. יישוב הארץ יתבסס על פיתוחה החקלאי והמסחרי ויצירת חברה וכלכלה של יהודים בארץ, בסיוע תרומות כספם של היהודים שיוותרו בינתיים בגולה. האסיפה תדאג גם לגיבושה של תרבות לאומית אחת, שתחליף את מנהגי העדות השונים, ותתבסס על השפה העברית. כל זה בעיני הרב אלקלעי הוא מהלך אפשרי, מתבקש, ורק ייאושם וחששם של המתנגדים מונע אותו והופך את המשך החיים בגולה לחטא עיכוב הגאולה.

אמר הקב"ה הכל מכם. כשושנה זו מפורחת ולבה למעלה, כך אתם כשתעשו תשובה ויהיה לבבכם למעלה כשושנה זו אני גואל אתכם, שנאמר: אהיה כטל לישראל, אימתי כשיפרח כשושנה.

שמעון אריה לייב הרצל היה התוקע בשופר בבית הכנסת של הרב אלקלעי בזמלין. בנו, יעקב הרצל, היה תלמידו של הרב אלקלעי וסייע בהדפסת ספריו. נכדו, בנימין זאת הרצל העמיק ופיתח רעיונות דומים לאלו שעלו כבר בכתביו של הרב אלקלעי, והפך את הרעיון הציוני לתנועה ממשית, ואת החזון למהלך הגשמה. תשע שנים לאחר פטירתו של הרב אלקלעי, השתתפו נכדתו ובעלה (בעצמו בן אחיין של הרב אלקלעי) בקונגרס הציוני הראשון.

אל הכתבים

לקריאה נוספת – המקשר והמבדיל בחשיבתם של הרב אלקלעי ובנימין זאב הרצל.

מודעות פרסומת

מלכי העמים אדרבה יום יום יגדילו חסדם עמנו בכוח גבורתו ית'. ולכן השביע שלא יעלו כולם יחד להודיע שבחם של מלכויות

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, א', עמ' 240. מנחת יהודה, כ']:

"ועפ"י האמור נראה לתרץ קושיא אחת דאיתה בשה"ר[1] פסוק השבעתי אתכם[2] וכן בכתובות פ' י"ג[3]: שלש שבועות הללו למה. אחד שלא יעלו בחומה מן הגולה. פי' רש"י, ביד חזקה כולם יחד. וקשה דאיתה שם פסוק אני חומה[4] וכן בפ"ק דיומא[5]: אילו עלו ישראל כחומה מן הגולה לא חרב בהמ"ק להמשיך לקרוא

מכלל המצוה הזאת למנות זקנים שיעמידו הקיבוץ וישוו אותנו ובכתב ולשון ותורה ומנהג, שאין אהבה אלא בדומים

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, א', עמ' 248-249. מנחת יהודה, כ"ט]:

"[…] שהמצוה שרוב התורה כלולה בה היא אהבת האחוה, שנהיה אוהבים לכל א' מישראל כנפשנו, ונהיה חסים איש על רעהו. ומכלל המצוה הזאת למנות זקנים שיעמידו הקיבוץ וישוו אותנו ובכתב ולשון ותורה ומנהג, שאין אהבה אלא בדומים ולא תהיה תורתנו ועבודת אלהינו מנהג ספרד אשכנז פולין צרפת איטליא וכדומה. להמשיך לקרוא

האומר שראשית הגאולה תהיה ע"י משיח בן דוד כמו שמקוים דלת עמי הארץ, הוא כמי שאומר שקודם אור הבוקר יזרח השמש

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, א', עמ' 254-255. מנחת יהודה, ל"ד]:

" ולא תעלה על דעתך שהקץ והגאולה והישועה והנחמה וביאת משיחנו הם שמות נרדפים ויבא הכל בבת אחת וביום אחד. כי לכל יש קצה וגבול ועת וזמן לכל חפץ[1]. כמו שאנו אומרים בסליחה א"ש קרב לנו קץ הגאולה. כי ראשיתה דבר מועט שאינו מורגש להמשיך לקרוא

אמר הקב"ה הכל מכם. כשושנה זו מפורחת ולבה למעלה, כך אתם כשתעשו תשובה ויהיה לבבכם למעלה כשושנה זו אני גואל אתכם

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, א', עמ' 284-285. קול קורא]:

"[…] אמרו ישראל לפני הקב"ה, רבונו ש"ע אימתי אתה גואלנו. אמר הקב"ה: לכשתרדו במדרגה התחתונה אני גואל אתכם, דכתיב[1]: ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו וגו'. וכתיב[2]: כי שחה לעפר נפשנו, מה כתיב בתריה: קומה עזרתה לנו. אמר הקב"ה הכל מכם. כשושנה זו מפורחת ולבה למעלה, כך אתם כשתעשו תשובה ויהיה לבבכם למעלה כשושנה זו אני גואל אתכם, שנאמר[3]: אהיה כטל לישראל, אימתי כשיפרח כשושנה עכ"ל. וק' דבפסוק ונקבצו לא יש שום רמז לירידה. אלא ר"ל לכשתרדו במדרגה התחתונה בענין הקיבוץ. כמונו היום בעוה"ר מפוזרים ומפורדים. ולא יש לנו אפילו ראש גולה כמו שהיה בימי הגלות. היינו האלף החמישי ואפילו במדינה אחת לא יש ראש אחד. כי אם כל עיר ועיר וכל כפר וכפר מלכות בפני עצמו, איש כל הישר בעיניו יעשה[4] מאן דאלים גבר להמשיך לקרוא

אין ישראל נגאלין אלא בתשובה. ר"ל תשובה כללית שישובו ישראל לארץ הקדושה.

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 324-325. פתח כחודה של מחט]:

… התשובה הכללית הזאת ר"ל שישובו כל ישראל אל ה' אלהינו לארץ נחלת אבותינו. כי הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה[1]. וישראל בחוצה לארץ עובדי ע"ז בטהרה הם[2], שנא'[3]: ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם עץ ואבן, כמ"ש רש"י: משאתם עובדים לעובדיהם כאלו אתם עובדים להם.

התשובה הכללית הזאת ציוו עליה כל הנביאים כמ"ש רבינו הלכות תשובה פ' ז'[4]: כל הנביאים צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה. ר"ל תשובה כללית שישובו ישראל לארץ הקדושה. להמשיך לקרוא

התשובה הכללית היא לפי הוראתו הראשונה שנשוב אל הארץ אשר יצאנו משם, כי היא בית חיינו.

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 326. פתח כחודה של מחט]:

ואף כי הנבואה הזאת נאמרה על גולי בבל כמו שפי' המבאר[1], יש בה גם על הגלות הזה כמ"ש רש"י[2]: סורו סורו צאו משם צאו מתוכה: מתוך הגלות, כל כל הנחמות האלו האחרונות אינן אלא על גלות האחרון, ע"ש. ועד כמ"ש המבאר, כי גם בימי עזרא הגיעה עת דודים לכנס נידחי ישראל, ומפני שלא שבו כולם לא היתה גאולתם שלימה להמשיך לקרוא