הקיבוץ הנבחר והמאושר יעשו את ארצנו הק' ארץ החירות, ויקראו דרור בארץ לכל יושביה מבלי הבדל דת העם

[כתבי ר' יהודה אלקלעי, ב', עמ' 606-608. מעודד ענוים]:

ולמי כל חמדת ישראל הלא לשרינו האדירים אשר כח בהם לעמוד בהיכלי מלך. […] ולהם המצוה הזאת לבקש מאת מלכי הארץ, כמש' אב"א[1]: שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צחר. ובעזרתם לשפוך שיחה לפני כסא כבוד אדוננו השולטן להשיב לנו נחלת אבותינו בדבר קצוב לשנה או לצמיתות כאשר יהיה האופן, וניחא ליה לאדוננו להיות לו מדינה אחת מעבדים נאמנים עם חכם ונבון[2] אשר הם מושבעים ועמדים שלא ימרדו באדוניהם. ובני ישראל הם נאמנים על השבועה, זולת שיקרא שמנו על ארצנו ועל נחלת אבותינו למען יתעוררו ישראל הקרובים והרחוקים לשוב להסתופף בבית אלוהינו. והיה בתת ה' לנו את הארץ[3] יקחו אותה בדרך סחורה במכתבי אמנה [אקצייאן] ועיקר סחורת המכתבים היא ביד ישראל והם יתנו כבוד אמונה אומן לשטרי א"י.

[…]

הקיבוץ הנבחר והמאושר יעשו את ארצנו הק' ארץ החירות, ויקראו דרור בארץ לכל יושביה[4] מבלי הבדל דת העם. כי כל העמים ילכו איש בשם אלהיו ואנחנו נלך בשם ה' אלהינו לעולם ועד[5], והיא לא תנהג בדרך פוליטיק כשאר המדינות כי אם ארץ סחורה תקרא ארץ כנען וכנעניה נכבדי ארץ.[6] וכל אצילי בני ישראל[7] יתקעו יתד במקום נאמן[8] לשלוח אחד מבניו או ממשרתיו לעשות מלאכתו ויקרא שמו בארץ ישראל. ואחריהם ימשכו בני ישראל איש איש ממלאכתו אשר המה עושים[9] בחוצה לארץ ויבאו לחסות תחת כנפיו ית' לקנות חיי העוה"ב.  […] והקיבוץ הנבחר ישלחו אנשים נאמנים מאנשי האירופא לפקח ולהשגיח בעסקי הקיבוץ. ותופשי התורה יהיו על התורה ועל העבודה, כי לא נאה לצדיקים להניח חיי עולם ולהתעסק בצרכי ציבור, כמו שציווה ר' עקיבא לבנו[10]: לא תדור בעיר שראשיה תלמידי חכמים. והאסיפה המאושרת ישגיחו על לומדי התורה לספק להם כל צרכם כפי שציווה ה'[11]: השמר לך פן תעזוב את הלוי. ולא יקחו עוד חרפת רעב בגוים[12], כי בכל כפר ובכל ישוב ישמו מ"ץ וש"ץ ושוחט ומלמד וחזן ושמש וסופר. וכן אכרים וכורמים יביאו מאנשי האירופא, כי אנשי האירופא הם מורגלים בנימוס המדיני וידם רב להם בכל מיני אומניות וסחורות. וכיון שהיא חברה כוללת יבקשו מאת מלכי הארץ לשלוח מצבאות ה' אשר בצבאותם לשמור את דרך עץ החיים[13], הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל.[14]

וכל בוניך למודי ה'[15] יעוררו את לב ישראל לבנות בית בא"י ולקנות נחלת שדה וכרם כאשר עשה יעקב אבינו, ויעקב נסע סכותה ויבן לו בית.[16] הדבר הראשון אשר עשה יעקב אבינו בבואו מפדן ארם, בנה לו בית לקיים מצות ישוב הארץ אף שלא היה דעתו לגור שם כי אם ללכת אל יצחק אביו, וכן הובא במד' ב"ר פ', ט"ז[17]: אמר רב לחייא בריה: בנה לי בית בא"י. ורב לא בא לדור בתוכה כי הוא נפטר בבבל[18] זולת לקיים מצות ישוב הארץ. וכן בית יעקב כל אשר חננו ה' יזכה למצות ישוב הארץ ויבנה לו בית בא"י אפילו אם לא יכול לעלות לדור בה. וכן החברה הק' חברת ישוב א"י ראשית תבואתם[19] יהיה לבנות בתים עד מקום שידם מגעת, ובכל דרך שעה כפר אחד כדרך האירופא, כמו שיעד הנביא[20] פרזות תשב ירושלים, ואחינו שבגולה יבואו או ישלחו לקנות להם בית במקח השוה. ואם לא יבואו קונים למדי יתנו אותם במשחק הגורלות בערי האירופא, ולא תשבות המלאכה למען תהיה עבודה לעניים בחומר ובלבנים ובמלאכת הבנין לאותם שלא הורגלו בעבודת האדמה, ולא נצטרך לאוצרות מלך לידייאן כי ירבו הקונים חלק בעוה"ב. וכל ישראל יודעים כי אוהב ה' שערי ציון[21] מכל הבתי כנסיות בחו"ל, ואנו רואים בכל יום כי בכל לבם מתנדבים לבנית בית הכנסת, על אחת כו"כ לבנות החרבות והנשמות והנהרסות[22] בארץ קברות אבותינו, ואיש את קדשיו לו יהיו[23], ולחזק ידים רפות ולאמץ ברכים כושלות[24] האומה הישראלית היא בת נדיב[25] בתו של אברהם אבינו. ומרבים העם להביא[26]. ושביה בצדקה[27] שיתנו אחב"י.


[1] אברהם אבינו, בראשית, כ"ג, ח'

[2] דברים, ד', ו'

[3] יהושע, ב', י"ד

[4] על פי ויקרא, כ"ה, י'

[5] מיכה, ד', ה'

[6] ישעיה, כ"ג, ח'; במדבר רבה, כ"ג, י'

[7] שמות, כ"ד, י"א

[8] על פי ישעיה, כ"ב, ה'

[9] שמות, ל"ו, ד'

[10] פסחים, קי"ב, א'

[11] דברים, י"ב, ט'

[12] יחזקאל, ל"ו, ל'

[13] בראשית, ג', כ"ד

[14] תהלים, קכ"א, ד'

[15] ישעיה, נ"ד, י"ג

[16] בראשית, ל"ג, י"ז

[17] סי' ה'

[18] עי' מו"ק, כ"ד, א'

[19] על פי ירמיה, ב', ג'

[20] זכריה, ב', ח'

[21] תהלים, פ"ז, ב'. וראה ברכות, ח', א': אוהב ה' שערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות.

[22] על פי יחזקאל, ל"ו, ל"ג-ל"ה

[23] במדבר, ה', י'

[24] על פי ישעיה ל"ה, ג'

[25] שיר השירים ז', ב'; חגיגה, ג', א'

[26] שמות, ל"ו, ה'

[27] ישעיה, א', כ"ז

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s